Chương trình tài trợ 1inch Foundation

Chương trình tài trợ 1inch Foundation thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của Mạng lưới 1inch và khuyến khích đóng góp thông qua các khoản tài trợ và nguồn lực

Please note that for regulatory reasons, 1inch Foundation grants are not available to the Cayman Islands public.
Nộp đơn xin tài trợ
Start image

Các hạng mục tài trợ

Phát triển mạng lưới

Phát triển mạng lưới

 • Phát triển sản phẩm
 • Tích hợp
 • Khả năng tương tác
 • Bảo mật
More
Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

 • Giáo dục
 • Xây dựng cộng đồng/sự kiện
 • Xã hội
More
Nghiên cứu & phân tích

Nghiên cứu & phân tích

 • Phân tích dữ liệu nâng cao
 • Nghiên cứu sáng tạo
 • Mô phỏng hiệu suất/ hiệu quả của giao thức
More
Please note that for regulatory reasons, 1inch Foundation grants are not available to the Cayman Islands public.
Start image

Chia sẻ ý tưởng của bạn!

$3,000,000 token 1INCH sẽ được phân phối cho đội ngũ và cá nhân phát triển theo Chương trình Tài trợ 1inch.

Quy trình

Nộp đơn
Người nộp đơn sẽ gửi đơn hoàn chỉnh to the 1inch Foundation, including as many details as possible about the proposed idea and their background. (Please note that for regulatory reasons, 1inch Foundation grants are not available to the Cayman Islands public.)
Thời gian xem xét: Trong vòng 2 tuần
Phỏng vấn
Nếu hồ sơ được chọn, 1inch Foundation sẽ thực hiện 1-2 cuộc phỏng vấn để thu thập thêm thông tin về hồ sơ và đề xuất của người nộp đơn.
Thời gian: Một cuộc phỏng vấn mỗi tuần
Đánh giá Khả năng tài trợ và Đề nghị tài trợ chính thức
1inch Foundation sẽ xác định xem đề xuất của Người nộp đơn có phù hợp với một trong các hạng mục của chương trình tài trợ (hoặc tầm nhìn cho mạng lưới) hay không, và nếu có, sản phẩm cuối cùng có thể mang tới giá trị nào. Trong giai đoạn này, lịch trình và thời gian thực hiện các báo cáo phát triển sản phẩm cũng sẽ được xác định; Nếu 1inch Foundation xác định rằng đề xuất đáp ứng các tiêu chí đánh giá, 1inch Foundation sẽ gửi cho Người nộp đơn Đề nghị tài trợ chính thức, bao gồm các điều khoản và điều kiện cho việc phân phối tài trợ.
Thời gian: trong vòng 10 ngày sau buổi phỏng vấn cuối cùng
Tham gia
Sau khi Đề nghị được chấp nhận, Người nộp đơn phải hoàn tất quá trình tham gia. Sau khi hoàn thành, 1inch Foundation sẽ cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên và thiết lập một lịch trình liên lạc để báo cáo và cập nhật phát triển.
Thời gian: Vài ngày, thời gian chờ đợi của Người nhận tài trợ để thu thập tài liệu
Tiếp tục đánh giá hiệu suất
1inch Foundation sẽ định kỳ đánh giá mức độ thành công của dự án, dựa trên lịch trình định trước. Với tính độc nhất của mỗi đề xuất, mỗi đánh giá sẽ được điều chỉnh cụ thể cho phù hợp với dự án và bao gồm các điểm đánh giá sau:
 • Tiến độ bàn giao và hoàn thành các cột mốc quan trọng;
 • Sự phù hợp của các nguồn lực và vốn được cấp;
 • Tính bền vững tổng thể của dự án được tài trợ;
 • Tác động của dự án đến Mạng 1inch tính đến thời điểm hiện tại;
 • Tác động chiến lược của dự án đến Mạng 1inch trong tương lai gần đến trung hạn.
Thời gian: Thay đổi, thông báo sau
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo của bạn với chúng tôi!
Please note that for regulatory reasons, 1inch Foundation grants are not available to the Cayman Islands public.
Nộp đơn xin tài trợ