1inch DAO

Một tổ chức phi tập trung quản lý mạng, cho phép chủ sở hữu 1INCH bỏ phiếu cho các tham số giao thức quan trọng.

Khởi động dApp Arrow right
Start image
$14.6M+ Số dư kho bạc
59.4M+ Giá trị token 1INCH đã stake
12.8K+ Địa chỉ bầu chọn
6 Tùy chọn giao thức dưới quyền điều khiển
Total values border

Quản trị lập tức

Tính năng token 1INCH cho phép các thành viên cộng đồng dễ dàng tham gia, hưởng lợi và bỏ phiếu cho các cài đặt giao thức khác nhau mà không cần thời gian bỏ phiếu kéo dài.

Instant governance

Thời gian thực hiện quản trị

24 THÁNG MƯỜI HAI 2020

Giai đoạn 1:  Phân phối token 1INCH

Trong suốt giai đoạn này, Tổ chức 1inch phân phối token của mình cho các thành viên cộng đồng thông qua các hoạt động khuyến khích khác nhau phù hợp với lịch trình mở token đã khóa. Mục tiêu của giai đoạn này là tạo ra một cộng đồng nền tảng để thực hiện DAO.

2022

Giai đoạn 2:  Ra mắt quản trị DAO

Trong giai đoạn này, Tổ chức 1inch sẽ ra mắt DAO với chức năng đầy đủ, cho phép những người tham gia có quyền truy cập vào các cơ chế quản trị mở rộng với sứ mệnh phi tập trung hoàn toàn Mạng lưới 1inch và thuộc sở hữu của các thành viên.

ĐẦU NĂM 2023

Giai đoạn 3:  Phi tập trung

Sự ra đời của chức năng DAO chính thức bằng cách cung cấp cho cộng đồng quyền kiểm soát trực tiếp đối với các cơ chế quản trị mở rộng. Mục tiêu cuối cùng của giai đoạn này là để các giao thức Mạng 1inch và token 1INCH hoàn toàn được phân cấp, sở hữu và quản lý bởi DAO.