1inch DAO

Một tổ chức phi tập trung quản lý mạng, cho phép chủ sở hữu 1INCH bỏ phiếu cho các tham số giao thức quan trọng.

Khởi động dApp
Start image
$12.2M+ Số dư Treasury
59.4M+ Giá trị token 1INCH đã stake
12.8K+ Địa chỉ bầu chọn
6 Tùy chọn giao thức dưới quyền điều khiển
Total values border

Quản trị tức thì

Tính năng token 1INCH cho phép các thành viên cộng đồng dễ dàng tham gia, hưởng lợi và bỏ phiếu cho các cài đặt giao thức khác nhau mà không cần thời gian bỏ phiếu kéo dài.

Instant governance
Staking power

Staking and Unicorn Power

1INCH holders can stake their tokens for a period between one month and two years. In exchange, they receive Unicorn Power.

1INCH stakers can use Unicorn Power to participate in network governance or delegate it to other users and to resolvers - in exchange for rewards from resolver incentive programs.

Thời gian thực hiện quản trị

24 THÁNG MƯỜI HAI 2020

Giai đoạn 1:  Phân phối token 1INCH

Trong suốt giai đoạn này, 1inch Foundation phân phối token của mình cho các thành viên cộng đồng thông qua các hoạt động khuyến khích khác nhau phù hợp với lịch trình mở token đã khóa. Mục tiêu của giai đoạn này là tạo ra một cộng đồng nền tảng để thực hiện DAO.

2022

Giai đoạn 2:  Ra mắt quản trị DAO

Quản trị tức thì: Tính năng của 1INCH token cho phép các thành viên cộng đồng bỏ phiếu thuận tiện cho các cài đặt giao thức khác nhau.

ĐẦU NĂM 2023

Giai đoạn 3:  Phi tập trung hóa

Sự ra đời của chức năng DAO chính thức bằng cách cung cấp cho cộng đồng quyền kiểm soát trực tiếp đối với các cơ chế quản trị mở rộng. Mục tiêu cuối cùng của giai đoạn này là để các giao thức Mạng 1inch và token 1INCH hoàn toàn được phân cấp, sở hữu và quản lý bởi DAO.